Nógrádiak a Nagy Háborúban Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára I. világháborús történeti blogja
IGAZGATÓ ASSZONY KÖSZÖNTŐJE MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA I.  VILÁGHÁBORÚS JEGYZÉKE "NAGY HÁBORÚ" NÓGRÁDI TÖRTÉNÉSEI FOTÓK MEGTEKINTÉSE AZ EMLÉKMŰVEKRŐL A-Z-IG FOTÓGALÉRIA VIDEÓGALÉRIA KUTATÓINK EMLÉKEI HATÁRON TÚL SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK BIBLIOGRÁFIA AZ I. VILÁGHÁBORÚ KUTATÁSÁHOZ HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ELÉRHETŐSÉGE
EGYPERCESEK Hadviselő harangok  Az 1914 nyarán kirobbant I. világháború életet lehelt a balkáni háborúk tapasztalatai miatt  meghozott, háború esetére szóló kivételes intézkedéseket szabályozó 1912. évi LXIII. és a  hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. törvényekbe. Az elhúzódó háború miatt  szükségessé vált a központosított anyaggazdálkodás, melyben – többek között – a hadiipar  működéséhez szükséges anyagok is sorra kerültek: fémek, kender, gyapot, gyapjú, len és  bőr. A hadsereg céljaira szolgáló fémek beszerzésének megkönnyítése céljából a Vallás- és  Közoktatásügyi Minisztérium 1915. VIII. 18: 7903. eln. szám alatt köriratot küldött az  egyházak részére, hogy „nélkülözhető harangjaikról lemondjanak”. Ennek előkészítésére  szeptember 15-i határidővel írásbeli kimutatást kért az összes templom és zárda  harangjairól. A kimutatásban a következő adatokat kellett szerepeltetni: a helység nevét, a  lakosok számát, a hívek számát, a templomok ill. kápolnák számát, a bennük levő  harangok számát (a régi harangoknál a készítés időpontját), a harangok hozzávetőleges  súlyát, a harangok anyagát, több harang esetén az esetleg megtartani szándékozott harang  megjelölését, valamint a műértékkel bíró harangok megjelölését. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1916. III. 21: 413/1916. számú egyházi  főhatóságokhoz intézett körlevele tájékoztatott a harangok leszerelésének és átvételének  rendjéről: a leszerelés költségei a hadvezetőséget terhelik, a lebonyolítást általuk megbízott  vállalkozók fogják végezni.  A harangok leszerelése során jegyzőkönyvet vezetnek, térítési  díjként 4 korona/kg összeget fizetnek. A leszerelés során a tornyokban keletkezett  esetleges károkat a katonai parancsnokságok kötelessége helyreállítani. 1917-ben ismét foglalkoztak a harangok begyűjtésével: a Vallás- és Közoktatásügyi  Minisztérium 5277/1917 eln. számú leiratában arról tájékoztatott, hogy az eddig meghagyott  harangok egy részét is igénybe kell venni hadi célokra. A beszolgáltatás alól csak a  történelmi és műértéki beccsel bíró harangok mentesülhetnek. Ezért kimutatást kértek az  1700 előtti harangokról, s benne részletes adatszolgáltatást kellett benyújtani a mentesítés  indokairól. Az 10015/1917 eln. számú átiratban a minisztérium módosított: közölte az  egyházi főhatóságokkal, hogy mivel a történelmi és művészeti értékkel rendelkező  harangok száma olyan csekély hazánkban, hogy „az ország túlnyomó részében egy harang  sem maradna meg”, ezért mindazon templomok esetén, amelyeknek egyébként egyetlen  harangja sem maradna: vallási célokra egyetlen - mégpedig mindenütt a legkisebb - harang meghagyandó. Az I. világháború a mai Nógrád megye harangállományának 57%-át elpusztította. Szám  szerint a 498 bronzharangból legkevesebb 284 harang rekvirálását jelentette ez.  Losoncon, a református templomból a mellékelt jegyzőkönyv tanúsága szerint 1916.  november 4-én két harangot vittek el.  A rekvirált losonci harangoktól a Losonci Ujság 1916. december 7-én megjelent számában  özv. Fogt Ferencné által írt verssel búcsúztak el:   „Búcsú a harangunktól (1916. december 3.) „Örömmel vittünk föl tornyunk magasába, Hogy onnan hívj minket az Isten házába, Halottainkat kisérd utolsó utjára. A te érces hangod ébresztett bennünket, az ár, a tüzvész veszedelmére, hogy siessünk a bősz elemek megfékezésére. Most könnyes szemmel hozunk közibünk a földre, hogy nagy harcainkban légy segítségünkre, Segíts fényes győzelemre! Ellenségünk látván hangotok hatását Mint az öt világrész elesett népének bosszu kiáltását. Látván a vezérek harcoló seregük teljes leverését, Pokoli tervüknek megsemmisülését.”
"NAGY HÁBORÚ" NÓGRÁDI TÖRTÉNÉSEI